ALLERHOCHST LITTER BORN 27 NOVEMBER 2005

 

Sire: Am/Cdn Ch Yngo van het Dornedal
Am/Cdn CDX, Am/Cdn TD, Sch HIII, BH, FH
Dam: Ch Allerhochst Kansas

 

271105  271105
Introducing Allerhochst Ynka Goddess

 

271105 
271105
7 days old

 

271105 
271105
33 days old

     

271105     271105
                        35 days old                       Standing Proud – 38 days old

 

271105   271105
Day 48 Video! (AVI format, 4.35MB)                   Day 48 Video! (AVI format, 3.88MB)

 

271105   271105
63 days old

 

Ynka   Ynka
91 days old 

     

271105   271105
4 1/2 months old

Ynka   Ynka
   5 1/2 months

 

271105   271105
8 months old

     

271105   271105 
271105
11 months old

 

271105   271105
12 months old

Ynka  271105
16 months

 

Top of Page